تعرفه های اینترنت Wireless

کلیه محاسبات ترافیک مصرفی از ساعت ۲ بامداد الی ۷ صبح محاسبه می شود

برای دیدن تعرفه های ویژه و جشنواره ها به پنل کاربری خود مراجعه فرمایید.

اینترنت Wireless یک ماهه
8mb-16mb2mb-4mb1mb-4mb512kb-2mbمصرفیGB
261,600152,600130,800-عادی2
-209,280187,480165,680نیم بها4
-233,260211,460189,660رایگان5
-353,160331,360309,560رایگان10
اینترنت Wireless سه ماهه
8mb-16mb2mb-8mb1mb-4mb512kb-2mbمصرفیGB
758,640431,640366,240--6
893,800566,800501,400436,000نیم بها12
-723760658,360592,960رایگان20
-919,960854,560789,160رایگان30
اینترنت Wireless شش ماهه
8mb-16mb2mb-8mb1mb-4mb512k-2mbمصرفیGB
-789,160658,360527,560-10
1,737,4601,083,460952,660821,860نیم بها25
-1,345,0601,214,2601,083,460رایگان40
-1,672,0601,541,2601,410,460رایگان60
اینترنت Wireless یک ساله
8mb-16mb2mb-8mb1mb-4mb512kb-2mbمصرفیGB
2,620,360----10
-1,508,5601,246,960985,360-20
3,421,5102,113,5101,851,9101,590,310نیم بها55
-2,685,7602,424,1602,162,560رایگان90
4,484,2603,176,2602,914,6602,653,060رایگان120
اینترنت Wireless نامحدود یک ماهه
نامحدود 1024نامحدود 512 ثابتنامحدود 512نامحدود 256سرویس
-80GB35GB15GBسرعت اولیه تا 16Mb
1،730،920400،001865،460367،550مبلغ
اینترنت Wireless  ترافیک اضافه
100GB50GB20GB10GB5GB3GB1GB
1,802,860985,360462,160265,960146,06098,10032,700
logo
دسته‌ها


ترجمه شده توسط : بسته بندی